Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:,,Доставка на мултифункционални устройства и сървър за нуждите на „БДЖ-ТП” ЕООД”, делима на 2 обособени позиции.Информация за обявата е публикувана в Портала на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID 9094594.

 

  1. Обява с рег. № 01-21-9/18.11.2019 г. |18.11.2019 г.|
  2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП |18.11.2019 г.|
  3. Техническата спецификация за „Доставка на мултифункционални устройства“ – 30 бр. – Приложения № 1.1 |18.11.2019 г.|
  4. Техническата спецификация за „Доставка на сървър“ – 1 бр. – Приложения № 1.2 |18.11.2019 г.|
  5. Образци от Приложение № 2.1 до Приложение № 12 |18.11.2019 г.|

Образец на декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 8

  1. Проект на договор - Приложение № 13 |18.11.2019 г.|
  2. Документ, който се представя при сключване на договор: Образец на декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) |18.11.2019 г.|

До всички заинтересовани лица-Разяснение №01-21-9-3/20.11.2019 г.,публикувано на 20.11.2019 г.

Протокол от работата на комисиятас приложение, публикувани на 11.12.2019 г.

Договор № 01-04-80/27.12.2019 г. с приложения, публикувани на 17.01.2020 г.

 

Debug: ??x??