Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на настолни компютри и монитори, преносими компютри, сървъри и системен софтуер за нуждите на „БДЖ-ТП“ ЕООД – нови и втора употреба”, съдържаща 4 /четири/ обособени позиции. Информацията за обявата е публикувана в Портала на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки с ID 9099567

  1. Обява с рег. № 01-21-4/12.06.2020 г.
  2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
  3. Техническата спецификация за доставка на 100 бр. настолни компютри втора употреба – Приложение № 1.1;
  4. Техническата спецификация за доставка на 70 бр. монитори втора употреба – Приложение № 1.2;
  5. Техническата спецификация за доставка на сървър – Приложение № 1.3;
  6. Техническата спецификация за доставка на системен софтуер – Приложение № 1.4;
  7. Техническата спецификация за доставка на 30 бр. преносими компютри – Приложение№ 1.5;
  8. Образци от Приложение № 2.1 до Приложение № 13б;
  9.  Проект на договор - Приложение № 14;
  10. Документ, който се представя при сключване на договор: Образец на декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Приложение № 15;

До всички заинтересовани лица - Разяснение с рег. № 01-21-4-3/16.06.2020 г., публикувано на 16.06.2020 г.

Утвърден протокол от работата на комисията, за прекатяване на горепосочената поръчка, за обособени позиции № 1, №2, №3 и № 4, публикуван на 29.04.2021 г.

Debug: ??x??