Доставка на каучукови смеси, маслоустойчива гума, каучукови маркучи за въздух, вода, масла и горива, за локомотиви и товарни вагони , собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”.Информация за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9060406.

  1. Обява за доставка на каучукови смеси, маслоустойчива гума, каучукови маркучи за въздух, вода, масла и горива, за локомотиви и товарни вагони , собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”.
  2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с ID 9060406
  3. Технически изисквания и технически спецификации
  4. Образци на документи
  5. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана в портала на АОП с ID 906071919.04

 19.04.2017 г.

6. Протокол от 19.04.2017 г.

 

Debug: ??x??