Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: "Доставка на калаена композиция К83, необходима за ремонт на опорно-осевите лагери от окачването на тяговите двигатели на дизел-електрически локомотиви серии 06, 07 и електрически локомотиви серия 61, както и за заливане на лагерните втулки на сцепните щанги на дизелови локомотиви серия 52, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за тяговия подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017 г.".

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

3. Техническа спецификация за доставка на калаена композиция К83, необходима за ремонт на опорно-осевите лагери от окачването на тяговите двигатели на дизел-електрически локомотиви серии 06, 07 и електрически локомотиви серия 61, както и за заливане на лагерните втулки на сцепните щанги на дизелови локомотиви серия 52, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за тяговия подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017 г. – Приложение № 1;

4.Технически изисквания за доставка на калаена композиция К83 в съответствие с БДС 1559:1983 – Приложение № 2;

5.Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка с предмет: ,,Доставка на калаена композиция К83, необходима за ремонт на опорно-осевите лагери от окачването на тяговите двигатели на дизел-електрически локомотиви серии 06, 07 и електрически локомотиви серия 61, както и за заливане на лагерните втулки на сцепните щанги на дизелови локомотиви серия 52, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за тяговия подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017 г.” - Приложение № 3;

6. Образци към обявата / Приложение № 4-№ 16/;

7. Проект на договор - Приложение № 17.

8. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол  № 1/24.07.2017г., публикуван на  28.07.2017г.

Протокол № 2/14.08.2017г., на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, публикуван на 30.08.2017г.

 Договор № 01-04-84/26.09.2017г., сключен между „БДЖ - Товарни превози” ЕООД и „Гишан” ЕООД, публикуван на 29.09.2017г.

 

 

 

Debug: ??x??