Обява за обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за покривно оборудване и товарни съпротивления за всички серии електрически локомотиви за нуждите на Локомотивните депа при „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за период от една година, делима на 9 обособени позиции”. Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с ID 9063047.

 

  1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП;
  2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП;
  3. Образци:

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 03.05.17г.

Договор № 01-04-30/05.06.17г. за обособени позиции № № 1,3

Договор № 01-04-33/08.06.17г. за обособени позиции № № 2,4,5

Debug: ??x??