Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:,,Доставка на хартии, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ - Товарни превози ЕООД за едногодишен период”, делима на 2 обособени позиции.Информация за обявата е публикувана в Портала на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID 9093654

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

2.Информация за публикувана в профиля на купувача обява за обществена поръчка н стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

3. Спецификация за доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД” - Приложение № 1.1

4.Спецификация за доставка на консумативи за офис техника, за нуждите на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“ - Приложение № 1.2

5.Технически изисквания за доставка на хартии, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ - Товарни превози ЕООД за едногодишен период, делима на 2 обособени позиции ” - Приложение № 2

6.Методика и критерий за оценка на офертите - Приложение № 3

7.Минимални изисквания към участниците - Приложение № 4

8. Договор - проект - Приложение № 5

9. Образци от 6 - 18

10.До всички заинтересовани лица -публикувано на 24.10.2019г.

11.До всички заинтересовани лица -публикувано на 29.10.2019г.

12. Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител - публикуван на 10.12.2019 г.

13.Договор 01-04-3/02.01.2020 г. за обособена позиция № 1 - публикуван на 07.01.2020 г.

14. Договор 01-04-4/02.01.2020 г. за обособена позиция №2 - публикуван на 07.01.2020 г.

 

 

 

Debug: ??x??