Обява за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за едногодишен период". Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с ID 9060534.

 

1. Обява за обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”.

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с ID 9060534.

3. Образци към документацията : Спецификация за доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски материали - Приложение № 1, Технически изисквания за доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски материали - Приложение № 2, декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 3, декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Приложение № 4, декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Приложение № 5, декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 6, техническо предложение – Приложение № 7, ценово предложение – Приложение № 8, административни сведения за участника – Приложение № 10, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Приложение № 11, списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – Приложение № 12, декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква ”г” от ППЗОП – Приложение № 13, декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 14, декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Приложение № 15 и опис на документите и информацията съдържащи се в офертата – Приложение № 16;

4. Проект на договор - Приложение № 9.

5. Протокол №1/19.01.2017г., публикуван на 27.01.2017г.

6. Протокол №2/13.02.2017г., публикуван на 22.03.2017г.

7. Договор № 01-04-14/05.04.2017г. с приложенията към него, публикуван на 11.04.2017г.

Debug: ??x??