Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет:"Доставка на фиксатори и ръчки за фиксатори, необходими за среден ремонт на вагони тип R планирани през 2017 г.".Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в портала за обществените поръчки на АОП с ID 9070016.

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка  на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

3. Образци към обявата;

4. Чертеж за фиксатор; 

5. Чертеж за ръчка;

6. Проект на договор;

7. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 15.11.2017г.

8. Пълномощно на управителя.

Протокол № 1/21.11.2017г. от работата на комисията, публикуван на 28.11.2017г.

Протокол № 2/06.12.2017г. от работата на комисията, публикуван на 15.12.2017г.

Протокол № 3/17.01.2018г. от работата на комисията, публикуван на 22.01.2018г.

Сключен договор № 01-04-12 от 16.02.2018г., публикуван на 21.02.2018г.

Debug: ??x??