Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на електроди и плътни телове за заваряване в защитена газова среда за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове и локомотивните депа за едногодишен период", делима на 7 обособени позиции. Информация за обществената поръчка по чл. 20, ал.3, т. 2 от ЗОП е публикувана в профила на купувача и портала за обществени поръчки на АОП под ID 9072542.

 

1. Обява с № 01-21-2/29.01.2018 г. за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП;

2. Информация с ID: 9072542 за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;

3. Техническа спецификация за доставка на електроди и телове за заваряване за ремонт на товарни вагони и локомотиви - Приложение № 1;

4. Проект на договор - Приложение № 2;

5. Образци от № 1 до № 14

Информация ID: 9072872 за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 09.02.2018г.

Протокол №1/14.02.2018г. от работата на комисията, публикуван на 28.02.2018г.

Протокол №2/09.03.2018г. от работата на комисията

Протокол №3/16.04.2018г. от работата на комисията, публикуван на 02.05.2018г.

Съобщение за пректратяване, публикувано на 02.05.2018г.

Debug: ??x??