Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:„Доставка на апаратура и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС за нуждите на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД".Информация за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID №9055847.

1.Обява за обществена поръчка от 26.08.2016г.;

2.Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка;

3.Техническите изисквания за апаратура и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС;

4.Спецификация на необходимата апаратурата и принадлежностите за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС;

5.Проект на договор;

6. Образци ;

7. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

    13.10.2016г.

Протокол от работата на комисията

    03.11.2016г.

Договор ОП -107/03.11.2016г. с приложения към него.

Debug: ??x??