Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: "Доставка на апаратура и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”Информация за обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки на АОП с ID №9070482

  1. Обява по чл.20,ал.3
  2. Информация за публикувана обява
  3. Документация и образци
  4. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 29.11.2017 г.
  5. Протокол № 1 публикуван на 18.12.2017 г.
  6. Протокол № 2, публикуван на 12.01.2018 г.
  7. Договор от 21.02.2018 г. публикуван на 22.02.2018 г.
Debug: ??x??