Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:„Доставка на 52 броя необработени бандажи с размери Ø1255 х Ø1090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40 и 46000 на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД до края на 2016 г.“. Информация за обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9059739.

 

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 19.12.2016 г., 16:45 часа.
Отваряне на офертите на публично заседание на 20.12.2016 г., в 09:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3
  1. Обява с № 02-32-9/09.12.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;
  2. Информация с ID № 9059739 за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;
  3. Техническа спецификация за доставка на 52 броя необработени бандажи с размери Ø1255 х Ø 1090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40 и 46, необходими на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД – Приложение № 1;
  4. Технически условия ТП_ПЛС 810 - 1/16 за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси за тягов подвижен състав на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в съответствие с изискванията на UIC 810 – 1 и UIC 810 – 2 – Приложение № 2;
  5. Проект на договор – Приложение № 3;

Образци - от Приложение № 4 до Приложение № 11 (Представяне на участника с опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата, по образец – Приложение № 4; Декларация по чл.97 от ЗОП, във връзка с чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, по образец – Приложение № 5; Декларация по чл.97 от ЗОП, във връзка с чл.54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, по образец – Приложение № 6; Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по образец – Приложение № 7;  Списък на доставките, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2, от ЗОП, по образец - Приложение № 8; Техническо предложение, по образец – Приложение № 9; Ценово предложение, по образец – Приложение № 10; Когато е приложимо декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП по образец – Приложение № 11).

Протокол № 1 от заседанието на комисията на 20.12.2016 г., публикуван на 30.12.2016 г.

Протокол № 2 от заседанието на комисията на 27.12.2016 г., публикуван на 30.12.2016 г.

Протокол № 3 от заседанието на комисията на 10.01.2017 г., публикуван на 18.01.2017 г.

Договор № 01-04-4/31.01.2017 г. ведно с приложенията, публикувани на 02.02.2017 г.

Информация за приключил договор № 01-04-4/31.01.2017 г., публикувана на 18.09.2017 г.

 

Debug: ??x??