„Доставка на 30м3 дъски бичени от иглолистна дървесина с размери: 50х170-250х3000 мм за ремонт на 10 броя открити товарни вагони серия 542 и 138м3 дъски бичени от иглолистна дървесина с размери: 70х170-250х3000 мм за ремонт на 46 броя товарни платформени вагони серии 391 и 393 във вагоноремонтни цехове на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”.

1. Обява - доставка на 168 м3 дъски

2. Информация за публикувана обява в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9055969

3. Технически изисквания - Приложение № 1

4. Спецификация - Приложение № 2

5. Договор – проект

6. Образци

7. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на дата: 13.09.2016 г., с ID №9056491 на поратла на АОП

12.10.2016 г.

Протокл № 1 от работата на комисията

30.11.2016

Договор за доставка на дъски № ОП-112

Debug: ??x??