Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на 11 /единадесет/ броя измервателна апаратура за отчитане разхода на дизелово гориво от локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”. Информация за обявата е публикувана в Портала на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9083442

  1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;
  3. Техническо задание към система за определяне разхода на гориво, състояща се от GPS модул, разходомер/и, ниво-показателна сонда и дисплей за определяне нивото на гориво в резервоарите на локомотиви - серии 55-та и 06-та – Приложение № 1;
  4. Техническото задание към система за определяне разхода на гориво, състояща се от GPS модул, разходомер/и, ниво-показателна сонда и дисплей за определяне нивото на гориво в резервоарите на локомотиви - серия 07-ма – Приложение № 2;
  5. Образци – от Приложение № 3 до Приложение № 12;
  6. Проект на договор - Приложение № 13.
  7. Информация с ID 9083925 за удължаване на срока за получаване на оферти и за промяна датата на отваряне на офертите, публикувано на 05.12.2018 г. 
  8. Протоколи на основаниена основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, публикувани на 12.02.2019г.

Договор № 01-04-16/21.03.2019 г., публикуван на 19.04.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Debug: ??x??