Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:„Доставка на електроди, плътни телове за заваряване в защитна газова среда и припои за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове и локомотивните депа за едногодишен период“, разделена на четиринадесет обособени позиции. Информация за обявата е публикувана в Портала на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID 9093248.

 1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 2. Информация за публикувана в профиля на купувача обява за обществена поръчка н стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 3. Приложение 1 - Техническа спецификация и изисквания за доставка на електроди, плътни телове за заваряване и припои за ремонт на товарни вагони и локомотиви.
 4. Приложение 1.1 - Списък рапределение за доставка на електроди, плътни телове за заваряване и припои за ремонт на товарни вагони и локомотиви.
 5. Приложение 2 - Методика за определяне на комплексната оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електроди, плътни телове за заваряване в защитена газова среда и припои за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове и локомотивни депа за едногодишен период".
 6. Приложение 3 - Договор - проект
 7. Образци 1-13
 8. Удължаване срока за получаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП - публикувано на 21.10.2019г.
 9. Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП от работата на комисията - публикувано на 20.11.2019г.
 10. Съобщениепубликувано на 20.11.2019г.

 11. Договор № 01-04-75/19.12.2019г. - публикувано на 19.12.2019г.

Debug: ??x??