Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Абонаментно поддържане изправността на 10 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”. Информация за обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9067625.

 

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 04.09.2017 г., 16:45 часа.
Отваряне на офертите на публично заседание на 12.09.2017 г., в 10:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3
  1. Обява с рег. № 01-21-18/24.08.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
  2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
  3. Опис на бандажни стругове, подлежащи на абонаментно поддържане - Приложение № 1
  4. Технически изисквания за абонаментно поддържане изправността на 10 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период- Приложение № 2
  5. Изисквания към участниците – Приложение № 3
  6. Проект на договор - Приложение № 4
  7. Образци от № 1 до № 10

05.09.2017 г., 15:57:16: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - до 11.09.2017 г.,16:45 часа

Протокол от 12.09.2017г. , публикуван на 19.09.17г.

Договор № 01-04-89/05.10.2017г., публикуван на 05.10.17г.

Debug: ??x??