Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Абонаментно поддържане на 11 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период".Информацията за обявата е публикувана в Портала на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки с ID 9097685

 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 01-21-3/26.03.2020 г.

2.Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

3.Техническите изисквания за извършване на услуга „Абонаментно поддържане на 11 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”- Приложение № 1;

4.Опис на струговете на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД подлежащи на абонаментно поддържане - Приложение № 1.1;

5.Протокол за извършена работа - Приложение № 1.2;

6.Минимални изисквания към участниците към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно поддържане на 11 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”- Приложение № 2;

7.Проект на договор - Приложение № 3;

8.Образци на документи – от №1 до №15.

9.Информация за удължаване срока за получаване на оферти - публикувана на 09.04.2020

г.

10.Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП, публикуван на 29.05.2020г.

11. Договор 01-04-30/23.06.2020. г. - публикуван на 23.06.2020 г.

 

Debug: ??x??