Доставка на челни въздухоспирателни кранове G 1 ¼ и G 1 (ляво и дясно изпълнение) за ремонт на товарни вагони и локомотиви във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА НА ЧЕЛНИ ВЪЗДУХОСПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ G 1 ¼ И G 1 (ЛЯВО И ДЯСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ) ЗА РЕМОНТ НА ТОВАРНИ ВАГОНИ И ЛОКОМОТИВИ"

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ЧЕЛНИ ВЪЗДУХОСПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ G 1 ¼ И G 1 (ЛЯВО И ДЯСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ) ЗА РЕМОНТ НА ТОВАРНИ ВАГОНИ И ЛОКОМОТИВИ;

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ЧЕЛНИ ВЪЗДУХОСПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ G 1 ¼ И G 1 (ЛЯВО И ДЯСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ) ЗА РЕМОНТ НА ТОВАРНИ ВАГОНИ И ЛОКОМОТИВИ;

3. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;

4. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;

5.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;

6. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА;

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 97, АЛ. 5 ППЗОП (ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 1, 2 И 7 ОТ ЗОП;

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 97, АЛ. 5 ППЗОП (ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 3 - 5 ОТ ЗОП;

9. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1, Б. "В" ППЗОП;

10. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3, Т. 8 И ЧЛ. 4 ОТ ЗИФОДРУПРКЛТДС;

11. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 101, АЛ. 11 ОТ ЗОП;

12. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗОП;

13. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1, Б. "Г" ППЗОП;

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП;

15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ОБЯВАТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 188, АЛ. 2 ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 96, АЛ. 3 ППЗОП

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА - 07.10.2016г.

ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

Debug: ??x??