Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на уплътнения - уплътнителни пръстени за въздухоспирателен кран и съединителен ръкав, уплътнител за букса за талига БТ-6, маншети за спирачни цилиндри, уплътнения за разтоварваща система и люк на вагон-цистерни, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2019 г.”,делима на 4 обособени позиции. Информация за обявата е публикувана в Портала на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID 9091795.

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 01-21-4/26.08.2019г.;

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;

3. Образци от № 1 до № 14;

4. Приложения от № 1 до № 4;

5. Минимални изисквания към участниците - Приложение № 5;

6. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите - Приложение № 6;

7.Проект на договор - Приложение № 7;

8. Информация с ID 9092263 за удължаване на срока за получаване на оферти и за промяна на датата на отваряне на офертите, публикувана на 09.09.2019г.;

Протокол от 13.09.19г., публикуван на 06.12.19г.;

Договор № 01-04-5/07.01.2020г., публикуван на 07.01.2020г.

Debug: ??x??