Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на резервни части за авариен ремонт на електрически локомотив 61-016, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД , делима на 22 обособени позиции". Информация за обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9064737.

  1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
  2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
  3. Спецификация за доставка на резервни части за извършване на авариен ремонт на локомотив 61-016, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – Приложение № 1
  4. Технически изисквания за доставка на резервни части и електрооборудване за поддръжката на електрически локомотиви серия 61-000, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД" - Приложение № 2
  5. Проект на договор - Приложение № 3
  6. Образци на документи от № 1 до № 11

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID: 9065216, публикувано на 13.06.2017 г.

Крайният срок за получаване на оферти в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е 19.06.2017 г., 16:45 часа.
Отваряне на офертите на публично заседание на 20.06.2017 г., в 09:00 часа, в гр. София - 1080, в сградата на ул. "Иван Вазов" №3

Протокол № 1 от 20.06.2017 г. от дейността на комисията, публикувано на 07.07.2017 г.

Протокол № 2 от 23.06.2017 г. от дейността на комисията, публикувано на 07.07.2017 г.

Протокол № 3 от 31.07.2017 г. от дейността на комисията, публикувано на 07.08.2017 г.

08.09.2017 г. 22:45:34: Договор № 01-04-76/07.09.2017 г. със Симекс-Транс ЕООД за обособени позиции №№ 1,2,3,4,,5,6,7,8,14,18,20,21 и 22.

 

 

Debug: ??x??