Тарифа Европа - Азия

Страни по тази тарифа са следните железoпътни превозвачи:

 1. Български държавни железници (BDZ EAD),
 2. Национално дружество за превоз на стоки по железница CFR Marfa" S.A. (CFR Marfa)
 3. Сирийски железници (CFS)
 4. Албански железници (HSH)
 5. Иракски железници (IRR)
 6. Железници на Македония (MZ Transport AD)
 7. Железници на Ислямска Република Иран (RAI)
 8. Турски железници (TCDD)
 9. Гръцки железници (TRAINOSE)
 10. Железници на Република Черна гора (ZCG)
 11. Железници на Федерация Босна - Херцеговина (ZFBH)
 12. Железници на Република Сръбска S.A. (ZRS)
 13. Сръбски железници (ZS)

Тарифата се прилага за извършване на директни превози на стоки между техните страни и транзитни превози през техните страни на базата на:

 • единните правила за договора за международен превоз на стоки по железница /CIM/;
 • разпоредбите и условията на тази тарифа;
 • разпоредбите и условията на вътрешните тарифи на заинтересованите железници, доколкото те не противоречат на Единните правила CIM и на посочените по-горе други разпоредби и условия.

Тарифата остава открита за присъединяването на други железопътни предприятия, които биха приели нейните условия.

Публикациите, касаещи тарифата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, се извършват  в сайта на „Холдинг БДЖ” ЕАД на адрес www.bdz.bg.

Официален език на тарифата е френски и кореспонденцията по тарифните въпроси между железниците-членки се води само на френски език.

Изменения и допълнения по тарифата се публикуват от Ръководната железница най-късно 15 дни преди влизането им в сила.

Превозните цени и допълнителните такси, предвидени в настоящата тарифа, са дадени в EURO. Стоките, предадени за превоз с една и съща товарителница, съставляват една пратка. Превозната цена се изчислява за всяка пратка поотделно. Таксуването зависи от:

 • естеството на стоката /класа на стоката/;
 • теглото на пратката;
 • вида на предоставения вагон;
 • превозното разстояние, за което се прилага тарифата.

Минималното тегло за таксуване е 5 000 кг на ос за използвания вагон.

Превозната цена се изчислява по единичната превозна цена, посочена в таблицата с единични цени в Част III, за всяка железопътна администрация и за различните класове и условни тонажи.

Превозните разноски /превозните цени и цените за допълнителните услуги/ се заплащат от клиентите в лева по курса, обявен от БНБ в деня на:

 • сключване на конкретния превозен договор в гарата на изпращане на товара;
 • пристигане на пратката в получаващата гара;
 • преминаване на изходната гранична гара за транзитни товари.
Debug: ??x??