Конвенция COTIF

В резултат от железопътната реформа в Европа, състояща се в разделянето на железопътната експлоатация от железопътната инфраструктура и отделянето на железопътните транспортни предприятия от държавата, беше ревизирана досега прилаганата "Конвенция за международни железопътни превози" COTIF 1980 и бе приета нова Конвенция COTIF 1999, която ще влезе в сила от 1-ви юли 2006 г.

Народното събрание на Република България ратифицира COTIF 1999 през м.септември 2004 г. Новата Конвенция е един от най-важните инструменти за въвеждане на конкуренцията и повишаването на икономическата ефективност в сектора на железопътните товарни превози.

Посочените по-долу документи са свързани с влизането в сила от 1-ви юли 2006 г. на новата Конвенция COTIF и отразяват настъпилите промени в нормативната уредба за международни товарни превози.

Конвенция за международни железопътни превози (COTIF)

Структура на COTIF

Единни правила за договора за международен железопътен превоз на пътници (CIV - Притурка А към Конвенцията)

Единни правила за договора за международен железопътен превоз на товари (CIM - Притурка В към Конвенцията)

Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID - Притурка С към Конвенцията)

Единни правила за договорите за използване на подвижен състав в международно железопътно съобщение (CUV - Притурка D към Конвенцията)

Единни правила за договора за използване на инфраструктурата в международно железопътно съобщение (CUI - Притурка Е към Конвенцията)

Единни правила за утвърждаване на технически норми и приемане на единни технически предписания за железопътните средства, предназначени за използване в международно съобщение (APTU - Притурка F към Конвенцията)

Единни правила за техническо приемане на железопътни средства, използвани в международно съобщение (ATMF - Притурка G към Конвенцията)

Debug: ??x??