Документи

Документи изисквани от "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за превоз на товари в международно съобщение:

48 - ЧАСОВА ЗАЯВКА за натоварване на вагони (контейнери) и превоз с ЖП транспорт (формуляр)

Превозни документи по конвенция COTIF:

Товарителницата CIM/CUV - изготвя се и се попълва съгласно Наръчник за товарителницата CIM (GLV-СІМ), респ. Наръчника за товарителницата CUV (GLV-CUV).

Тя съдържа:

 • Лист 1 - Оригинал на товарителницата – придружава товара и се предава на получателя;
 • Лист 2 - Товарно писмо - придружава товара и остава в превозвача на получаването;
 • Лист 3 - Разписка за получаване/Митница  - придружава товара и остава в превозвача на получаването или се предава на Митницата
 • Лист 4 - Дубликат от товарителницата  – Предава се на изпращача след сключване на превозния договор;
 • Лист 5 - Кочан на изпращането  - Остава в договорния превозвач.

Допълнителни разпореждания CIT 7 - Общи положения

Известие за пречка при превоза  CIT 8 - Общи положения​

Известие за пречка при доставката CIT 9  - Общи положения

Превозни документи по съглашение СМГС:

Товарителница СМГС се изготвя съгласно т. 7 и попълва съгласно т. 8 от Раздел II на Приложение 1 към СМГС:

Товарителницата съдържа:

 • Лист 1 - Оригинал на товарителницата – придружава товара до получаващата гара, предоставя се на получателя;
 • Лист 2  - Товарно писмо - придружава товара до получаващата гара, остава в получаващата железница;
 • Лист 3  -  Лист за предаване на товара - придружава товара до получаващата гара, остава в получаващата железница;
 • Лист 4 -  Дубликат на товарителницата- предава се на изпращача след сключване на превозния договор;
 • Лист 5  -  Лист за приемане на товара – остава в договорния превозвач.
 • Лист 6 - Лист за уведомяване за пристигането на товара - придружава товара до получаващата гара, предоставя се на получателя;назначения;
 • Допълнителни екземпляри на товарни писма (без номерация)-по един екземпляр за всеки превозвач по пътя на превоза (без получаващата железница)

Формуляр на товарителница СМГС

Комбинирана товарителница ЦИМ/СМГС се изготвя и попълва съгласно Наръчника за товарителницата CIM/SMGS, респ. Приложение 6 на СМГС

Товарителницата съдържа:

 • Лист 1 – Оригинал на товарителницата - придружава товара и се предава на получателя;
 • Лист 2 - Товарно писмо - придружава товара до получаващата гара, остава в получаващата железница;
 • Лист 3 CIM (лист 5 СМГС) – Лист за уведомяване за получаване на товара - В съобщение CIM→СМГС - придружава товара до получаващата гара и се предава на получателя/Митницата.. В съобщение СМГС→CIM – придружава товара до получаващата гара и се предава на получаващата железница/Митницата;
 • Лист 4 –Лист за предаване на товара – В съобщение CIM→СМГС - придружава товара до получаващата гара и остава в получаващата железница. В съобщение СМГС→CIM – не се използва
 • Лист 5 CIM (лист 3 СМГС)- Дубликат на товарителницата – предава се на изпращача след сключване на превозния договор;
 • Лист 6 – Лист за уведомяване за изпращане на товара - В съобщение CIM→СМГС – остава в отправната железница. В съобщение СМГС→CIM – не се използва.

Товарите, трябва да са придружавани и от документи изисквани от съответните държвни организации, а именно:

Debug: ??x??