Финансов резултат на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД за първите шест месеца на 2020 г.

„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД завърши първите шест месеца на 2020 г. в стабилно финансово състояние. Чистият размер на капитала на дружеството – разликата между стойността на активите и всички задължения на предприятието е 82 млн. лв., т.е. дружеството е добре капитализирано.

Въпреки силно влошената икономическа обстановка вследствие на пандемията COVID-19, „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД запазва обема превозени товари за шестмесечието,  превозени са 3 707,11 хил. тона товари, с 15,43 хил. тона или 0,41% по-малко в сравнение с предходната година. Приходите са 60,6 млн. лв., с 2.5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2019 г.

През посочения период, в състояние на влошаване на икономическите показатели в световен мащаб, компанията увеличи пазарния си дял в товарните жп превози с повече от 5 %  в изпълнение на заложения в бизнес плана на дружеството планиран превоз от над 7,5  млн. тона товари през 2020 г.

През първото шестмесечие на 2020 г. „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД е намалило разходите за външни услуги с 37 % (2.3 млн. Лв.) и е запазило нивото на разходи за персонала, въпреки увеличението на всички възнаграждения в предприятието с индексиране на минималната работна заплата.

В същото време, при запазване на обема на превозените товари, с оптимизиране и реорганизация на работните процеси в дружеството са отчетени 21% (654 хил. лв.) намаление на разходите за дизелово гориво. Постигнати са и 27 % намаление на цената на тяговата електроенергия.

С цел преодоляване на изоставането в ремонтната програма от предходни години, „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД инвестира в капитални и текущи ремонти на подвижен жп състав с 1 млн. лв. или 80% повече в сравнение със същия период на миналата година.

За всички стари задължения са подписани споразумения за изплащане със съответните погасителни планове, които се обслужват редовно.

По този начин „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД постига EBITDA за шестмесечието на 2020 г. от + 1.4 млн. лв.

Постигнатите положителни резултати са на фона на сериозното увеличение на сумарните разходи за действащите и въведени нови такси за достъп и ползване на инфраструктурата в размер на 4 млн. лв. спрямо същия период на 2019 г.

Debug: ??x??