Хармонизирана номенклатура на товарите (NHM)

ХАРМОНИЗИРАНА НОМЕНКЛАТУРА НА ТОВАРИТЕ (NHM)
 

I. Структура на номенклатурата

1. Хармонизираната номенклатура на товарите (NHM) се явява изходен документ за кодифициране на товарите при железопътния транспорт. Тя произлиза от Хармонизираната система за обозначаване и кодифициране на товарите (SH) на Съвета за сътрудничество между митниците, която представлява основата и базата.

2. NHM включва аналитичен списък:

  • кодът на товара съгласно митническата тарифа-(1-8) позиции - (1-2 цифра раздел; 2-3 цифра пореден номер в раздела, 5-6 цифра подпозиция в рамките на позицията, 7-8 цифра по-точно характеризира спецификата на товара). В железопътния транспорт се използват първите 6 знака от този код.;
  • наименование на товара.

Формулирането на заглавията на секциите и разделите е същото, както при SH. Текстовете на позициите могат да бъдат по-кратки от тези на SH.

3. Аналитичният списък на товарите съдържа информациите от списъка на позициите, допълнени от формулираните текстове за товарите, класирани въз основа на нарастващия пореден номер на техния код.

II. Особености при тълкуването на номенклатурата

1. Към някои текстове е добавена забележката "н.у.д.." - неупомената другаде. Тя се отнася до товари от един и същи вид, които не се срещат в нито един текст от същия раздел.
Към други текстове е добавена забележката "ndnca": нито упомената, нито включена другаде. Тя се отнася до товари от един и същи вид, които не се срещат и не са включени в нито една друга позиция на МНМ.

2. Когато даден текст съдържа няколко продукта, чиито наименования са отделени едно от друго било от съюза "и", или от запетайка и "и" в края на изброяването, и ако този текст се дължи на уточнение, засягащо произхода, състоянието, използуването и т.н., то това уточнение се отнася до всички изброени в текста продукти.

Когато в даден текст, определен продукт е допълнен от няколко уточнения, отделени едно от друго:

  • било с "или", било с една или няколко запетайки в края на изброяването след "или", то този продукт трябва да има поне едно от посочените уточнения.
  • било с "и", било с една или няколко запетайки в края на изброяването след "и", то този продукт трябва да притежава всички посочени уточнения.

III. Класиране

3. Смесени продукти, изделия, състоящи се от различни материали, или съставени от събиране на различни артикули, или товари, включващи сходни продукти, предназначени за продажба на дребно, се класират в зависимост от материала или артикула, които преобладават за определяне на техния основен вид.

4. Когато не са предмет на специален код, частите и остатъците от товари получават кода на товара, чиято част или остатък те се явяват.

5. Дрехи за момченца се приравняват към мъжките дрехи, а дрехи за момиченца към дамските дрехи.

6. Със съгласието на Съвета за сътрудничество между митниците, и с оглед удовлетворяване на свои тарифни нужди, железниците прилагат:

  • специфични позиции за железопътния транспорт 2721.00 до 2749.00 включително, 2710.XX класифициране на петролни масла или на природни асфалти, различни от суровите масла, и на продукта, чиято основна съставка те се явяват;
  • специфични позиции 8606.XX - Железопътни возила придвижващи се на собствени колела, Нови возила идващи от завод производител, Превоз на вагон преди и след преустройство, ако стойността на вагона се е увеличила в митнически аспект (активно/пасивно облагородяване), Новопостроени и ремонтирани возила идващи от работилница и са все още под митнически контрол( внос от различна митническа територия), Подвижен състав за продажба (включително за скрап),Превоз за/от ревизия, ремонт, почистване или наем в друга митническа територия;
  • специфични позиции 9921 .XX и 9922.XX - в случай на превоз в друга митническа територия, трябва да се използва NНМ код 8606.00.
  • специална класификация на раздел 99.

Специфичните товари за железопътния транспорт са упоменати с шест цифрения код.

Debug: ??x??