С Решение №10/05.09.19г. на Управителя на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се откри публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на работни обувки, цели, за правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП) с уникален номер на поръчката (УНП) - 01558-2019-0010

Краен срок за предоставяне на оферти - до 16:45 ч; на    27.09.2019 г.,

Публично заседание за отваряне на офертите - в 14 ч. на 30.09.2019 г.,

  1. Решение №10/05.09.19 г. за откриване на процедура.
  2. Обявление за поръчка-комунални услуги.
  3. Указания за подготовка на оферта
  4. Техническа спецификация
  5. Методика
  6. Проект на договор
  7. Образци на документи
  8. ЕЕДОП
Debug: ??x??